Algemene voorwaarden

Verzending en ontvangst van uw email kan niet beschouwd worden als het ontstaan van een cliëntenrelatie. Er komt maar een cliëntenrelatie tot stand als uw dossier ook aanvaard werd door meester Meeus

Door het overmaken van een dossier aan advocaat Meeus aanvaardt de cliënt dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn.

De facturen zijn betaalbaar op de vervaldag op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur.

Facturen kunnen enkel op schriftelijke wijze door de cliënt geprotesteerd worden tot 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling een conventionele nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het verschuldigd bedrag.

Elke betalingsachterstand geeft advocaat Meeus het recht om de lopende dossierbehandeling te schorsen tot wanneer de betalingsachterstand is ingehaald. Wegens dezelfde reden, of redenen eigen aan de deontologie, kan zij de dienstverlening beëindigen, mits de cliënt daarvan in kennis te stellen.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de hoven en rechtbank van Oost Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.

Voor beroepsaansprakelijkheid heeft advocaat Meeus een polis LXX034899 afgesloten bij Amlin Europe, Koning Albert II-laan te 1210 Brussel die haar dekking verleent voor 1.250.000,00 € per schadegeval, onder voorbehoud en verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in deze polis. Door het overmaken van uw dossier aan haar aanvaardt U dat haar aansprakelijkheid beperkt is tot de bedragen die verzekerd worden door haar verzekeraar.